Tip hướng dẫn upload SSL Certificate mới nhất

Bài viết  này BKCDN xin hướng dẫn Tip hướng dẫn upload SSL Certificate trên trang quản lý CDN.

Xem thêm: Tích hợp CDN vào website PrestaShop [Hướng dẫn]

Truy cập vào trang quản lý của CDN BKCDN mà các bạn đã đăng ký. Đường dẫn truy cập: http://cp.bkcdn.vn/. Thông tin UserPassword được gửi kèm khi các bạn đăng ký dịch vụ.

Tip hướng dẫn upload SSL Certificate 3

Chọn các mục như hình ảnh bên dưới để tiến hành upload SSL

Tip hướng dẫn upload SSL Certificate 2

Chọn import SSL Certificate

Tip hướng dẫn upload SSL Certificate 1

Nhập các trường dữ liệu và chọn Create SSL Certificate để lưu cài đặt.

  • Tên: tên của chứng chỉ, nên sử dụng tên có thể phân biệt được giữa các Certificate , ví dụ tên Certificate là domain của Certificate.
  • Certificate: Chứng chỉ số, có định dạng chuẩn PEM
  • Private Key: là khóa bí mật của chứng chỉ số đó, có định dạng chuẩn PEM

Tip hướng dẫn upload SSL Certificate

Bước cuối cùng bạn cần kiểm tra lại SSL mới tạo xem đã active hay chưa.

Bài viết này BKCDN đã chỉ cho bạn Tip hướng dẫn upload SSL Certificate. Còn giờ đến lượt bạn thực hành rồi đó. Chúc các bạn cài đặt thành công!

Tin Liên quan